สอนพัฒนา iOS Application อย่างถูกหลักการ เน้นความเข้าใจในพื้นฐานของการทํางานในทุกส่วน โดยเฉพาะเรื่องเล็กน้อยที่ผู้เริ่มต้นศึกษามักมองห้าม แต่ส่งผลเสียต่อการพัฒนาโปรแกรมขนาดใหญ่ขึ้นหากไม่เข้าใจ มากกว่าเทคนิคหรือวิธีในการได้ผลลัพธ์เฉพาะจุดอย่างฉาบฉวย รับจํานวนจํากัดเพื่อให้สามารถสร้างและปรับความเข้าใจเป็นจุดๆได้เป็นรายบุคคล

ศุกร์-เสาร์ 6, 7, 13, 14 กรกฎาคม 2555 รวมทั้งสิ้น 4 วัน

ห้องอบรม บ. โค้ด แอพพ์ จำกัด (ดูรายละเอียดการเดินทางในหน้า Contact us)